Regulamin

Drukuj

§ 1. STRONY UMOWY I PRZEDMIOT UMOWY

  1. Sklep internetowy jest prowadzony przez firmę Arma-san z siedzibą w Łodzi, przy ul. Słowiańskiej 6 - zwaną dalej Sprzedawcą.
  2. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym może być pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - zwaną dalej Kupującym.
  3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Przedmiotem sprzedaży są towary wymienione w ofercie Sprzedawcy, przedstawione na stronie internetowej www.arma-san.com.pl w chwili składania zamówienia przez Kupującego
  4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Do cen towarów należy doliczyć koszty dostawy podane w formularzu zamówienia. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej w zamówieniu formy dostawy.
  5. Ceną wiążącą dla Sprzedawcy i Kupującego jest cena widoczna na stronie internetowej w chwili składania przez Kupującego zamówienia na dany towar. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
  6. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty, instrukcje obsługi i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów, a także stosownie do rodzaju danego towaru Sprzedawca podaje informacje, co do energochłonności towaru, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

§ 2. STATUS KUPUJĄCEGO A JEGO UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY

  1. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną lub prawną, nabywającą towar w celu związanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży regulują przepisy ustawy – Kodeks cywilny.
  2. Jeżeli Kupujący jest osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub działalnością gospodarczą (zwany również Konsumentem) to jego uprawnienia i obowiązki związane z zawarciem umowy sprzedaży są uregulowane przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959 ze zm.).

 

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularza zamówienia.
  2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  3. Składanie zamówień odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu. Podczas składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu dostawy, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.
  4. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany adres e-mail. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedawca potwierdzi wszystkie istotne postanowienia umowy sprzedaży. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, umowa uważana jest za zawartą.
  5. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji (umowa nie została zawarta). Sprzedawca zastrzega sobie prawo dodatkowej, telefonicznej weryfikacji otrzymanych zamówień.
  6. Czas wysyłki zamówienia jest to przybliżony czas, który upływa od momentu potwierdzenia zamówienia do chwili wydania towaru przewoźnikowi, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Czas wysyłki jest oznaczony w opisach poszczególnych towarów. Towary zostały podzielone na cztery grupy: towary z czasem wysyłki do 48 godzin, towary wysyłane do 4 dni, towary wysyłane do 7 dni, towary wysyłane do 14 dni. W przypadku chwilowej niedostępności całości lub części towarów objętych zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

 

§ 4. FORMY PŁATNOSCI

  1. Przelew na rachunek bankowy przed dostawą/odbiorem zamówionych towarów:  Jako tytuł przelewu należy wpisać przypisany numer zamówienia przesłany na adres e-mail.
  2. Gotówka przy odbiorze zamówionych towarów - w zależności od formy dostawy/odbioru: pracownikowi firmy kurierskiej.

§ 5. DOSTAWA/ODBIÓR TOWARÓW

  1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym realizowane są na terenie całego kraju. (Polska)
  2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską. W momencie przekazania towaru do przewozu firmie kurierskie, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu. Kupujący otrzymuje w przesłanej informacji numer listu przewozowego oraz datę wysłania towaru.
  3. Koszt dostawy jest doliczany do zamówienia automatycznie, po zaznaczeniu w trakcie zamawiania wybranej formy dostawy. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
  4. Kupujący ma prawo wyboru formy dostawy/odbioru zamówionych towarów:


a) Odbiór osobisty w Łodzi ul. Słowiańska 6 (płatność w formie przedpłaty na konto bankowe) 

   - Pełną wartość zamówienia należy wpłacić na podane w zamówieniu konto bankowe Sprzedawcy. Zamówienie można odbierać w firmie Arma-san Łódź ul. Słowiańska 6, w godzinach 10:00-18:00, po zaksięgowaniu na koncie bankowym pełnej wartości zamówienia oraz zmianie statusu zamówienia na "Do odebrania w Arma-san.b) Odbiór osobisty w w Łodzi ul. Słowiańska 6 (płatność gotówką przy odbiorze) -

   Zamówienie można odbierać w firmie Arma-san Łódź ul. Słowiańska 6 w godzinach 10:00-18:00, po zmianie statusu zamówienia na "Do odebrania w Arma-san. Pełna wartość zamówienia płatna gotówką w momencie odbioru zamówienia.c) Kurier - (płatność w formie przedpłaty na konto bankowe) -

   Pełną wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki należy wpłacić na podane w zamówieniu konto bankowe Sprzedawcy. Wysyłka zamówienia następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym pełnej wartości zamówienia.d) Kurier - pobranie (płatność gotówką przy odbiorze) -

   Wysyłka zamówienia następuje po mailowym potwierdzeniu zamówienia. Pełna wartość zamówienia wraz z kosztami przesyłki płatna gotówką w momencie doręczenia przesyłki.  1. Z chwilą wydania towaru przechodzą na Kupującego prawo własności towaru, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.
  2. Odbiór przesyłki od kuriera musi zostać potwierdzony przez Kupującego czytelnym podpisem na dokumencie przewozowym (liście przewozowym).
  3. Odbierając przesyłkę od kuriera Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy dostarczona przesyłka nie jest naruszona, czy nie doznała ona ubytku lub uszkodzenia dającego się z zewnątrz zauważyć (szkoda jawna). W przypadku zastrzeżeń, co do stanu doręczanej przesyłki, należy przed podpisaniem listu przewozowego, spisać z kurierem protokół szkodowy. Druk protokołu szkodowego posiada kurier . W treści protokołu należy dokładnie określić stan przesyłki i ewentualne przyczyny szkody. Protokół musi być podpisany przez kuriera i Kupującego. Zapis o sporządzeniu protokołu szkodowego winien być zamieszczony na liście przewozowym.
  4. Jeżeli po odbiorze przesyłki i po potwierdzeniu listu przewozowego, Kupujący stwierdzi, że towar znajdujący się w przesyłce doznał w czasie przewozu, ubytku lub uszkodzenia nie dającego się z zewnątrz zauważyć (szkoda ukryta), to winien w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki, zażądać od firmy kurierskiej protokolarnego ustalenia stanu przesyłki.
  5. Kurier ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenia przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do chwili wydania oraz za opóźnienia w przewozie przesyłki.

§ 6. GWARANCJE I SERWIS

  1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, posiadają wymagane przez polskie prawo atesty i są objęte gwarancjami poszczególnych producentów lub importerów. Okres gwarancji jest uzależniony od producenta oraz rodzaju towaru. Okresy gwarancji producentów są podawane w opisach poszczególnych towarów na stronie internetowej sklepu.
  2. Sprzedawca zwraca uwagę na zamieszczony w niektórych kartach gwarancyjnych wymóg montażu urządzeń przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia pod rygorem utraty praw z gwarancji.
  3. Kupujący wraz z zamówionym towarem otrzymuje potwierdzoną przez Sprzedawcę kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu producenta oraz instrukcję obsługi. Wszelkie problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane punkty serwisowe producentów na terenie Polski. Adresy punktów serwisowych znajdują się w kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów.

§ 7. REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych (gwarancji), bezpośrednio u producenta, we wskazanych w karcie gwarancyjnej punktach serwisowych (dotyczy towarów objętych gwarancją producenta) lub złożyć reklamację do Sprzedawcy. W celu przeprowadzenia reklamacji poprzez Sprzedawcę, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji, ewentualnie niezbędne dokumenty.
  2. Ewentualne ubytki lub uszkodzenia towaru powstałe podczas przewozu, dające się z zewnątrz zauważyć, należy zgłosić w momencie odbioru przesyłki, przed podpisaniem listu przewozowego kurierowi ii spisać protokół szkodowy oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej ubytków lub uszkodzeń powstałych podczas przewozu, dających się z zewnątrz zauważyć, jest spisanie w momencie odbioru protokołu szkodowego (szczegółowo opisującego stan przesyłki i ewentualne przyczyny szkody) oraz przesłanie oryginału dokumentu na adres do korespondencji Sprzedawcy: Arma-san ul. Słowiańska 6 Łódź. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji skutecznej, tj. zawierającej kompletne dane jw. oraz opis przedmiotu reklamacji oraz komplet wymaganych dokumentów od Kupującego.
  3. Jeżeli po odbiorze przesyłki i potwierdzeniu listu przewozowego, Kupujący stwierdzi, że towar znajdujący się w przesyłce doznał w czasie przewozu ubytku lub uszkodzenia nie dającego się z zewnątrz zauważyć i zażądał od firmy kurierskiej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni protokolarnego ustalenia stanu przesyłki, to wówczas samodzielnie składa reklamację do firmy kurierskiej, za pośrednictwem formularza "druk reklamacja - interwencja". Do reklamacji należy dołączyć: oryginał listu przewozowego (egzemplarz pozostawiony przez kuriera), potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego wartość szkody w zależności od jej rodzaju (faktura VAT, rachunek za naprawę/kalkulację kosztów naprawy), oryginał protokołu szkodowego.
  4. Sprzedawca informuje, że jeśli Kupujący jest Konsumentem to zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 ze zm.), ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty odbioru (wydania) towaru, zawiadamiając o tym Sprzedawcę mailowo lub listem poleconym.
  5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący winien niezwłocznie przesłać zakupiony towar wraz z oświadczeniem oraz kserokopią faktury VAT na adres Sprzedawcy Arma-san ul. Słowiańska 6 Łódź z dopiskiem "zwrot", nie później niż do 14 dni od daty zawiadomienia. Kupujący dokonuje zwrotu na własny koszt ubezpieczoną przesyłką kurierską.
  6. Zwrot zostanie przez Sprzedawcę przyjęty pod warunkiem, że towar jest w stanie niezmienionym, nie posiada śladów użycia, nie został w żaden sposób uszkodzony, posiada niezniszczone opakowanie producenta, dokumentacje techniczną i kartę gwarancyjną.
  7. Zwroty towarów przesłane na koszt Sprzedawcy nie będą przyjmowane.
  8. Sprzedawca po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zwracanych towarów prześle do Kupującego fakturę korygującą na zwrócone towary zgodnie z zamówieniem, celem potwierdzenia kopii faktury korygującej i odesłania jej na adres Sprzedawcy.
  9. Sprzedawca po otrzymaniu potwierdzonej kopii faktury korygującej dokona zwrotu należności za zwrócone towary zgodnie z zamówieniem, w terminie 14 dni na podany przez Kupującego rachunek bankowy.
  10. Zwrócone towary przez Kupującego nie spełniające wymagań zawartych w § 6 pkt 6 regulaminu będą postawione do dyspozycji Kupującego przez okres 30 dni, a po tym terminie zostaną zezłomowane.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

  2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (odcień koloru, proporcje towaru itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionych towarów.
  3. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
  4. Zawartość internetowego sklepu, tj. oferty towarów, cenniki znajdujące się na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę firmę Arma-san danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.). Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.
  6. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495 ze zm.) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Jeśli Kupujący zamierza z tego prawa skorzystać to należy sprzęt odesłać na własny koszt na adres Arma-san ul. Słowiańska 6 Łódź, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedawcy.
  7. W przypadku nieuregulowania polubownie zaistniałego między Stronami sporu, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959 ze zm.), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 50 poz. 601 ze zm.), chyba że ma zastosowanie ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188 ze zm.).
  9. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym Sprzedawcy www.arma-san.com.pl/regulamin.html, a także w wersji pisemnej w Arma-san ul. Słowiańska 6 Łódź.
  10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.03.2012. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od opublikowania – zamieszczenia na stronie internetowej Sprzedawcy i wskazaniu przez Sprzedawcę daty od której będą obowiązywać.

Promocje